Vilkår og betingelser

These conditions of sale apply to the sale of airline tickets to consumers at www.wideroe.no The conditions of sale, along with your reservation confirmed through a confirmation of purchase, constitutes the contract basis for your purchase.

Read our Conditions of sale

These Conditions of Carriage govern the relationship between you as a Passenger and us as the Carrier regarding your Carriage on an aircraft operated by us or pursuant to a Ticket on which our Airline Designator Code appears for that flight or flight segment. Read the full Conditions of Carriage for Passengers and Baggage.

Last update: 11 March 2019

 

 

Rights when travelling under one contract

If you book a trip, for example Mosjøen to Stavanger with change of aircraft in Oslo, Widerøe Flyveselskap ASA is responsible for ensuring that you get all the way (traveling under one contract). That means you have certain rights if there are delays that causes you to miss your next flight. Widerøe will book you on to the next possible flight where space is available. If the wait is long, Widerøe will, when needed, also provide meals and accommodation. This applies even if Widerøe could not avoid the delay, for example, when we can not operate due to bad weather.

 

Rights when travelling under separate contracts

If you are travelling from Mosjøen to Stavanger, but choose to book the flights separately: Mosjøen - Trondheim - Oslo and Oslo - Stavanger, the journey as a whole might be cheaper, but you do not have the same rights in case of problems (travelling under three separate contracts).

You are not entitled to be booked onto a new flight if the airline could not avoid the delay. You do not have the same rights to receive meals or hotel accommodation if you miss your next flight. It is therefore very important that you calculate enough time between arrival and departure, and take into account that you have to wait for baggage and perhaps go through check-in and security again.

If you purchase a separate flight with Widerøe or SAS and are continuing your journey with another airline, you have to calculate a minimum of three hours between arrival in accordance to the timetable and your next flight in Norway.

Minimum three hours on Norwegian airports must be observed for Widerøe to consider any liability if you lose your next flight. Any liability is applicable only in cases where SAS Norway could have avoided the delay according to Norwegian Aviation Laws and Convention.

Please note, that delays and cancellations usually are caused by events that Widerøe could not avoid, and you will usually not have the same rights as passengers with one contract. Since the airlines' liability in such cases is limited in relation to the financial loss you possibly face, many find it useful to buy travel insurance which covers catching up to your itinerary.

Cancellation protection must be purchased at the same time as the tickets and the extra charge will be debited your provided credit card.

 

Terms of use:

 • Cancellation must be done prior to departure. Use the cancellation link in on my trips or in your e-mail. We are also available by e-mail 24h. Please make sure that you get your cancellation confirmed by us.
 • Policy fulfillment can only be claimed by residents within EU/EØS in the event of acute illness or death of the policy holder or closest family (spouse/registered partner, children of spouse or partner, brothers and sisters, parents or grandparents, grandchildren, father/mother-in-law, brothers/sisters-in-law, sons/daughters-in-law) or travel companion within the same reservation where both travelers are holding a cancelling protection.
 • Pregnancy or birth is not covered by the cancellation protection
 • Medical certificate or certificate of death must be provided in English or Norwegian in addition to a valid account number for policy credit. Medical certificate must be dated before departure or latest 3 days after the trip should have started, and it must be confirmed that the travel can not be done.
 • No refund for partly used tickets
 • Policy claim must be forwarded by email to support@wideroe.no at the latest one week after cancellation. Travel documents in addition to medical certificate or certificate of death must be enclosed.

Free change (of economy tickets) is an optional fee allowing you to one free change of a trip.

 • The fee is per passenger
 • The condition for the change is that same class/fare is available as in the original booking
 • If same class/fare is not available an upgrade is against additional fare is possible
 • Only one change is allowed
 • Change of roundtrip fares are allowed if both ways are in the same original reservation

Please read EU air passenger rights for an overview of your passenger rights 

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av flybilletter fra www.wideroe.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Les Salgsbetingelsene for Wideroe.no.

Generelle vilkår for befordring regulerer forholdet mellom deg som passasjer og oss som flyselskap når du befordres med et av våre fly eller du har en billett, eller del av billett, hvor vår flyselskapskode er oppført for den aktuelle flyvning. Les vilkårene her

Sist oppdatert: 11. Mars 2019

Rettigheter ved gjennomgående bestilling:

Innlandsreiser med flybytte kan i noen tilfeller få en lavere pris ved å dele opp bestillingen strekning for strekning. Vær oppmerksom på at oppdelt bestilling kan medføre visse ulemper dersom det oppstår forsinkelser. Bestiller du en reise fra for eksempel Mosjøen til Stavanger med flybytte i Oslo har Widerøes Flyveselskap ASA ansvar for at du kommer helt fram (du reiser under en sammenhengende kontrakt). Det betyr at du har visse rettigheter dersom det oppstår forsinkelser som gjør at du kommer for sent til neste flyavgang. Widerøe vil overføre deg til neste mulige flyavgang der det er ledig plass. Dersom ventetiden blir lang vil Widerøe ved behov også tilby deg måltider og overnatting. Dette gjelder selv om Widerøe ikke kunne unngå forsinkelsen, som for eksempel når vi ikke kan operere på grunn av dårlig vær.

Rettigheter ved oppdelt bestilling:

Skal du for eksempel reise fra Mosjøen til Stavanger, men velger å bestille reisen strekning for strekning: Mosjøen - Trondheim - Oslo og Oslo - Stavanger kan reisen totalt sett bli billigere, men du har ikke de samme rettigheter ved uregelmessigheter (du reiser under tre separate kontrakter). Du har derved ikke krav på å bli booket om til ny avgang dersom flyselskapet ikke kunne unngå forsinkelsen. Du har heller ikke de samme rettighetene til å få dekket måltider eller hotellovernatting dersom du ikke rekker din neste flyavgang. Det er derfor svært viktig at du beregner deg god tid mellom ankomst og avgang, og tar tidsmessig høyde for at du må vente på ankommende bagasje samt gjennomgå nye innsjekkingsprosedyrer samt sikkerhetssjekk innen de tidsfrister som her gjelder for din videre reise. Dersom du har kjøpt en separat flybillett med Widerøe eller SAS og skal videre med et annet flyselskap f.eks Norwegian, må du på norske flyplasser beregne deg minimum tre timer mellom ankomst i henhold til ruteplan og din neste flyavgang. Minimumstiden må overholdes før Widerøe vil vurdere eventuelle erstatningsansvar om du mister din videre forbindelse. Eventuelt erstatningsansvar gjelder kun i de tilfeller hvor SAS Norge kunne unngått forsinkelsen i henhold til norsk luftfartslov og konvensjon.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forsinkelser og kanselleringer i all hovedsak har sin årsak i hendelser som Widerøe ikke kunne unngå, og at du som oftest derfor ikke har de samme rettighetene som passasjerer med gjennomgående bestillinger har. Siden flyselskapenes ansvar i slike tilfeller er begrenset i forhold til de økonomiske tap man eventuelt blir påført, finner mange det formålstjenlig å tegne reiseforsikring med vilkår som dekker bl.a. innhenting av reiserute.

Avbestillingsbeskyttelse må bestilles sammen med flybillettene og kostnaden belastes oppgitt kredittkort.

Vilkår:

 • Avbestilling må skje innen avgangstid. Dette må gjøres via link i mail med kvittering for elektronisk billett. Vi er tilgjengelig på e-post døgnet rundt. Sørg for at du alltid får en bekreftelse på din avbestilling.
 • Forsikringssum utbetales kun ved akutt sykdom eller dødsfall hos deg eller nært tilhørende familie (ektefelle/registrert partner, samboer, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svigersøsken, svigerbarn) bosatt i EU/EØS-land, eller annet reisefølge hvis kun 2 personer reiser i samme bestilling, og begge har avbestillingsbeskyttelse via oss.
 • Graviditet eller fødsel er ikke dekket av avbestillingsbeskyttelsen
 • Legeerklæring for akutt sykdom/dødsattest MÅ vedlegges krav om erstatning, samt at det må oppgis kontonummer for utbetaling.
 • Legeerklæring må være datert før avreise eller innen 3 dager etter at reise skulle ha vært foretatt, og det MÅ framgå at flyreise ikke kan foretas.
 • Delvis benyttede reiser vil ikke kunne refunderes
 • Krav om utbetaling må sendes pr e-post til support@wideroe.no senest en uke etter datert legeerklæring. Reisedokumenter samt legeerklæring/dødsattest må vedlegges.
 • Egenandel på NOK200,- per person. I tillegg refunderes ikke våre ekspedisjonskostnader og andre gebyrer (postforsendelse, avbestillingsbeskyttelse, bestillingsgebyr osv) M.a.o. refunderes kun flybillettene minus NOK200,- per person.
 • Ved refusjon følger vi flyselskapets egne rutiner, og vi gjør oppmerksom på at refusjonsprosessen kan ta opp til 2 uker.

Fri endring (av økonombilletter) er en valgfri tilleggstjeneste som gir rett til èn fri endring av en reise.

 • Pris for endringsbeskyttelsen er per passasjer
 • Det er kun tillatt med én endring. Endring av både tur og retur er kun tillatt hvis reisen er bestilt som én reservasjon 
 • Endringen er kostnadsfri gitt at det er ledig i samme klasse/pris som opprinnelig bestilt
 • Dersom det ikke er ledig i samme klasse/pris vil det tilkomme et mellomlegg
 • Det er ikke mulig å snu reisevei eller endre reiserute

Informasjon om dine passasjerrettigheter finner du på Luftfartstilsynets sider