Vilkår for befordring av passasjerer og bagasje

 

Innledning

Disse Generelle Vilkår for Befordring regulerer forholdet mellom deg som passasjer og oss som flyselskap når du befordres med et av våre fly eller du har en billett, eller del av billett, hvor vår flyselskapskode er oppført for den aktuelle flyvning.  Både dine og våre rettigheter og plikter framgår av disse befordringsvilkårene, og vi anbefaler deg derfor å lese vilkårene nøye. Vilkårene innebærer blant annet visse begrensninger, for eksempel hva angår vår ansvarsbegrensning ved personskade eller forsinkelse av deg eller din bagasje.  Dersom dine krav til erstatning ikke er i samsvar med våre ansvarsbegrensninger, anbefaler vi deg å tegne en personlig reiseforsikring.

Disse befordringsvilkårene kan endres uten forvarsel.  Den senest publiserte utgaven er den som til enhver tid gjelder, og denne kan alltid finnes på vår hjemmeside.

 

Sist oppdatert: 11. Mars 2019

 

Artikkel 1: Definisjoner

Når du leser disse befordringsvilkårene, vennligst legg merke til følgende definisjoner:

"Vi", "vår" og "oss" betyr Widerøe’s Flyveselskap AS. 

"Du", "din" og "deg" betyr enhver person, med unntak av besetningsmedlemmer, som befordres eller som skal befordres med fly i samsvar med en utstedt billett (se også definisjonen under "Passasjer").

Med ”AIRLINE DESIGNATOR CODE” (”flyselskapskode”) menes den bokstavkode som identifiserer flyselskapene.  Bokstavkoden består av enten to eller tre bokstaver.

Med ”AUTORISERT AGENT” menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere oss i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med ”AVTALTE MELLOMLANDINGSSTEDER” menes de flyplasser, unntatt avreiseflyplassen og ankomstflyplassen, som er angitt i din billett eller i vår tidtabell som mellomlandingssteder i din reiserute.

Med ”BAGASJE” menes de personlige eiendeler som du tar med deg på reisen.  Med mindre noe annet uttrykkelig er bestemt, består bagasjen av både innsjekket bagasje og håndbagasje.

Med ”BAGASJEKVITTERING” (”Baggage Check”) menes den del av bagasjekupongen du mottar som kvittering for innsjekket bagasje.

Med ”BAGASJEKUPONG” (”Baggage Identification Tag") menes en bekreftelse utstedt av flyselskapet utelukkende for å kunne identifisere innsjekket bagasje.

Med ”BEFORDRING” menes befordring med fly av passasjerer og bagasje.

Med ”BILLETT” menes enten det dokument som kalles ”Passasjerbillett og bagasjekvittering" (”Passenger Ticket and Baggage Check” ) eller en elektronisk billett. I begge tilfeller utstedes billetten av oss eller på vegne av oss, og omfatter ”Notice of Contract Terms Incorporated by Reference” (kontraktsvilkår), ”Notices” (meldinger) og ”Coupons” (billettkuponger).

Med ”CODE SHARING” menes befordring med et flyselskap når setene er tilbudt av et annet flyselskap som bruker sin egen flyselskapskode (”Airline Designator Code”) alene eller sammen med det operative flyselskaps flyselskapskode.

Med ”DAGER” menes kalenderdager og omfatter alle syv dager i uken. Ved meddelelser regnes ikke den dagen meddelelsen ble sendt.  Når man skal bestemme billettens gyldighetstid regnes heller ikke dagen for utstedelse av billetten eller den dagen flyreisen begynte.

Med "EKSTRAORDINÆRE FORHOLD" menes forhold som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige forholdsregler har blitt tatt.  Slike forhold kan spesielt oppstå i situasjoner med politisk ustabilitet, værsituasjoner som ikke er forenlige med operasjon av angjeldende flyvning, sikkerhetsmessige årsaker, uforutsette hendelser i forbindelse med flysikkerhet, streiker som berører operasjonene til et flyselskap, eller når en avgjørelse tatt av angjeldende flytrafikkontroll vedrørende et angitt fly en særskilt dag forårsaker langvarige forsinkelser eller kansellering av en eller flere flyvninger som skulle vært foretatt med det angitte fly.

Med ”ELEKTRONISK BILLETT” ("Electronic Ticket") menes den reiserute/kvittering utstedt av oss eller utstedt på vegne av oss, de elektroniske flykupongene, og eventuelt et boarding kort.

Med "ELEKTRONISK KUPONG" menes en elektronisk flykupong eller annet gyldig dokument i våre databaser.

Med "FLIGHT COUPON" menes den del av billetten hvor det står oppført "Good for Passage", og som lister opp de flyvninger hvor du har rett til å bli befordret.

Med ”FLYSELSKAP” (”Carrier”) menes et flyselskap hvis flyselskapskode framkommer på din billett eller sammenhengende billett.

Med ”FLYSELSKAPETS VILKÅR” (”Notice of Contract Terms Incorporated by Reference”) menes de vilkår som framkommer i eller gis ut sammen med din billett eller din reiserute/kvittering, fastsatt som våre vilkår og som innlemmer disse Generelle Vilkår for Befordring ved henvisning.

Med ”FORCE MAJEURE” menes en særdeles uvanlig og uforutsett hendelse utenfor din og/eller vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle mulige forhåndsregler hadde vært tatt.

Med ”HÅNDBAGASJE / KABINBAGASJE” ("Unchecked Baggage") menes all bagasje som ikke er innsjekket.

Med ”INNSJEKKET BAGASJE ” (”Checked Baggage”) menes bagasje som vi har tatt ansvar for og som vi har utstedt en bagasjekvittering for (”Baggage Check”).

Med ”INNSJEKKINGSFRIST” (”CHECK­IN DEADLINE”) menes den fastsatte tid før avtalt flyvning hvor du må ha gjennomført innsjekkingsformalitetene og eventuelt mottatt ditt ombordstigningskort.

Med ”KONVENSJON” menes en av følgende konvensjoner:

-       Konvensjonen om innførelse av visse ensartede regler om internasjonal flytransport undertegnet i Warsawa 12. oktober 1929;

-       Warsawakonvensjonen med endringer vedtatt i Haag 28. september 1955;

-       Warsawakonvensjonen med endringer vedtatt ved tilleggsprotokoll nr. 1 fra Montreal (1975);

-       Warsawakonvensjonen med endringer vedtatt ved tilleggsprotokoll nr. 2 fra Montreal (1975);

-       Warsawakonvensjonen med endringer vedtatt ved tilleggsprotokoll nr. 4 fra Montreal (1975);

-       Guadalajara tilleggskonvensjon (1961);

-       Konvensjon om innføring av visse regler for internasjonal flytransport, undertegnet i Montreal 28. mai 1999.

Med ”KUPONG” (”Coupon”) menes både flykupong i papirformat og elektronisk kupong, som begge gir den navngitte passasjeren rett til å foreta reisen som angitt på kupongen.

Med ”NÆRMESTE FAMILIE” menes din ektefelle eller den person du lever sammen med, foreldre, barn, søstre og brødre, besteforeldre, barnebarn, svigerforeldre, svogere, svigerinner, svigerdøtre og svigersønner.

Med ”PASSASJER” menes enhver person unntatt besetningsmedlemmer, som befordres eller skal befordres med fly på grunnlag av en flybillett.

Med ”PASSASJERKUPONG” ELLER ”PASSASJERKVITTERING” menes den del av billetten som er merket ”Passasjerkupong” (”Passenger Coupon”) eller ”Passasjerkvittering”  (”Passenger Receipt”), og som skal beholdes av deg.

Med ”REISEOPPHOLD” (”Stopover”) menes et planlagt opphold på en reise fra en passasjers side, et sted mellom avgangsstedet og bestemmelsesstedet, når oppholdet varer i minimum 24 timer.

Med ”REISERUTE/KVITTERING” ("Itinerary/Receipt") menes et dokument eller dokumenter som vi utsteder til passasjerer og som inneholder passasjerens navn, reiseinformasjon og meddelelser.

Med ”SAMMENHENGENDE BILLETT” (”Conjunction Ticket”) menes en billett som er utstedt til deg i forbindelse med en annen billett og som til sammen danner en enkelt befordringsavtale.

”SKADE” omfatter død, personskader, tap, delvis tap, tyveri eller annen skade som måtte oppstå på grunn av eller i forbindelse med flybefordring utført av oss.

Med ”SDR” menes en spesiell trekkrettighet definert av Det Internasjonale Pengefond. Informasjon om den aktuelle kurs for SDR omsatt til norske kroner kan finnes i dagspressen eller ved henvendelse til bankene.

Med ”TARIFF” menes den publiserte prisen inkludert skatter og avgifter samt befordringsvilkår tilhørende et flyselskap som har registrert slik ”Tariff” hos myndigheter i land hvor dette er påkrevd.

 

Artikkel 2: Anvendelsesområde

 2.1 Generelt

Bortsett fra som beskrevet i artiklene 2.2, 2.4, 2.5 og 3.1.2, gjelder våre befordringsvilkår kun på flyvninger eller del(er) av flyvning(er) som opereres av oss og/eller for flyvninger eller del(er) av flyvning(er) hvor vårt navn eller vår flyselskapskode står oppført i billettens felt for flyselskapskode for angjeldende flyvning eller del av flyvning.

Disse befordringsvilkår gjelder ikke dersom befordringen er en del av en pakkereise som definert i Council Directive (90/314/EEC) av 13. juni 1990.

 2.2 Charter flyvninger

Hvis befordringen skjer i forbindelse med en charteravtale, vil disse befordringsvilkår bare gjelde dersom de er inntatt i eller henvist til i charteravtalen eller billetten.

2.3 Code share

På enkelte av våre flyruter har vi inngått ”Code Share” avtaler med andre flyselskaper. Det vil si at selv om du har en bekreftet plassbestilling for en flyvning med oss og innehar en billett hvor vårt navn eller flyselskapskode viser at vi er operatør, kan det flyselskap som befordrer deg være et annet flyselskap.  Dersom dette er tilfelle vil vi, eller vår autoriserte agent informere deg om hvilket flyselskap som utfører den aktuelle flyvningen.  Din kontraktspartner er den såkalte "Marketing Carrier", det vil si det flyselskap som har sin flyselskapskode påtrykt din billett ved siden av det aktuelle flynummeret.

2.4 Preseptoriske lovregler

Våre Generelle Vilkår for Befordring gjelder så fremt de ikke strider med gjeldende tariffer eller lover.  I slike tilfeller skal tariffer og/eller lover gå foran våre befordringsvilkår.

I tilfelle del(er) av disse befordringsvilkårene strider mot gjeldende lov, skal likevel de andre bestemmelsene i vilkårene fortsatt gjelde.

2.5 Befordringsvilkårene gjelder framfor selskapets andre bestemmelser

Unntatt som angitt i disse Generelle Vilkår for Befordring, og i tilfelle motstrid mellom disse Generelle Vilkår for Befordring og hvilke som helst andre bestemmelser vi måtte ha som angår spesielle emner, skal disse vilkår ha fortrinn.

 

Artikkel 3: Billetter

3.1 Generelle bestemmelser

3.1.1 Billetten er det endelige bevis for at det er inngått en avtale om befordring mellom oss og den passasjer som er navngitt i billetten.  Vi vil bare befordre passasjerer hvis navn er påført en gyldig billett, og ved forespørsel må du vise gyldig legitimasjon.

3.1.2 En billett som er kjøpt til privat bruk, det vil si ikke i forbindelse med forretningsreise, kan overføres helt (men ikke delvis) til en annen person. Slik overføring forutsetter følgende:

·        du kontakter oss vedrørende ønsket overføring av din billett minimum 24 timer før fastsatt avgang som angitt på den første flykupongen i billetten;

·        vi selv opererer angjeldende flyvning(er) oppført i billetten, og

·        den personen billetten overføres til tilfredsstiller og godtar alle vilkår som følger den opprinnelige billetten.

Når du overleverer billetten til oss, vil vi utstede en ny billett i navnet til den personen som billetten skal overføres til.  Den nye billetten vil bli underlagt de samme betingelser og vilkår som gjelder for den opprinnelige billetten.  Du vil bli avkrevd et administrasjonsgebyr i forbindelse med overføring av billetten. For å unngå tvil anses en navneendring som en overføring av billetten, selv om det er du som endrer ditt eget navn, siden en navneendring innebærer at vi er nødt til å utstede en ny billett.

Med unntak av det som framgår ovenfor, er en billett ikke overførbar.

3.1.3 Enkelte billetter selges til redusert pris som helt eller delvis ikke kan refunderes.  Du bør derfor velge en billettype som best passer dine behov

.  Vi anbefaler deg også å ha en reiseforsikring som dekker de tilfeller hvor du må avbestille billetten din.

3.1.4(a) Dersom du har en billett som beskrevet i artikkel 3.1.3 ovenfor, og du er forhindret fra å reise grunnet en Force Majeure situasjon, og forutsatt at du straks underretter oss om hendelsen og gir oss tilstrekkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situasjon, vil vi, etter utøvelse av rimelig skjønn, enten tilbakebetale deg innbetalt beløp innen rimelig tid eller kreditere deg det opprinnelige ikke refunderbare beløp for framtidig reise med oss.  I begge tilfellene vil vi avkreve et administrasjonsgebyr.

3.1.4(b) Dersom du har en billett som beskrevet i artikkel 3.1.3 ovenfor, og du blir forsinket til din bestilte flyvning grunnet en Force Majeure situasjon, og forutsatt at du straks underretter oss om hendelsen og gir oss tilstrekkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situasjon, vil vi befordre deg snarest mulig med en av våre fremtidige flyvninger hvor det er ledig plass, uten ekstra omkostninger for deg.

3.1.5 Billetten tilhører og vil alltid tilhøre det flyselskap som utstedte billetten.

3.1.6 Når det gjelder en elektronisk billett har du ikke krav på å bli befordret med mindre du kan dokumentere din identitet, og en gyldig elektronisk reiserute/kvittering har blitt utstedt i ditt navn.

3.1.7 I tilfelle tap av eller ødeleggelse av en refunderbar billett, kan vi kreve at du betaler for ny billett.  Imidlertid vil billettprisen bli refundert hvis og når vi finner det bevist at den tapte eller ødelagte billetten ikke har vært benyttet i gyldighetsperioden. Dersom du finner originalbilletten og overleverer denne til oss innen billettens gyldighetstid, vil slik refundering som nevnt ovenfor foretas snarest mulig.

3.1.8     En billett er å betrakte som et verdidokument, og du bør derfor ta alle nødvendige forholdsregler for å hindre at billetten mistes, ødelegges eller stjeles.

3.2 Gyldighetstid

3.2.1     Med mindre annet er fastsatt i billetten, i våre befordringsvilkår, eller i gjeldende pristakster (som kan begrense billettens gyldighet, i så tilfelle vil dette framgå av billetten) er en billett gyldig som følger:

a)      Ett år fra billettens utstedelsesdato; eller

b)     forutsatt at første reisestrekning foretas innen ett år fra billettens utstedelsesdato, ett år fra datoen for den første benyttede reisestrekningen i billetten.

3.2.2     Dersom du etter påbegynt reise er forhindret i å fortsette reisen innenfor billettens gyldighetstid på grunn av sykdom, kan gyldighetstiden for billetten utvides til den dato du i følge legeerklæring igjen kan fly, eller til flyselskapets første flyvning deretter fra det sted hvor reisen gjenopptas og hvor det på angjeldende flyvning finnes plass i den klasse du har betalt for. Sykdom må alltid dokumenteres med legeerklæring. Dersom de flykupongene som gjenstår i billetten, eller i tilfelle en elektronisk billett; den elektroniske kupongen, innbefatter ett eller flere mellomlandingssteder, kan gyldighetstiden for billetten forlenges med maksimum tre måneder regnet fra den dato som er angitt i legeerklæringen. Dersom du har kjøpt en billett til redusert pris, kan billettens gyldighet forlenges til maksimum 7 (syv) dager etter friskmelding, såfremt dette ikke strider mot regler som gjelder for den billettpris som er betalt.

I slike tilfeller som nevnt ovenfor vil vi også utvide billettens gyldighetstid til andre medlemmer i din nærmeste familie som reiser sammen med deg.

3.2.3     Dersom en passasjer dør underveis, kan billettene til personer som reiser sammen med passasjeren endres ved at kravet om minimumsopphold frafalles eller ved at billettens gyldighetstid utvides.

I tilfelle dødsfall i den nærmeste familie til en passasjer som har påbegynt sin reise kan passasjerens billett og billettene til de av hans eller hennes nærmeste familie som reiser sammen med passasjeren, endres på lignende måte.

Endringer foretas ved mottakelse av kopi av dødsattest, og eventuell utvidelse av gyldighetstiden skal ikke overskride førtifem (45) dager etter dødsdatoen.

3.3 Kupongrekkefølge og bruken av denne

3.3.1 Billetten du har kjøpt er bare gyldig for befordring som vist i billetten, fra avgangsflyplassen via avtalte mellomlandingssteder til det endelige bestemmelsesstedet.  Prisen du har betalt er basert på våre til enhver tid gjeldende priser og tariffer og gjelder for befordring som vist i billetten. Billetten er en viktig del av vår kontrakt med deg.  Billetten vil ikke bli akseptert og vil miste sin gyldighet dersom flykupongene ikke er brukt i den rekkefølge som er angitt i billetten.

3.3.2 Dersom du ønsker å endre reiseruten din må du kontakte oss på forhånd.

Prisen for reisen vil bli omregnet, og du vil få valget mellom å godta den nye prisen eller beholde din opprinnelige reiserute som angitt i billetten. Skulle du ha behov for å endre reiseruten grunnet en for deg ukontrollerbar situasjon (såkalt Force Majeure), må du kontakte oss snarest mulig.  Vi vil da gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt første mellomlandingssted eller til ditt endelige bestemmelsessted, uten å omregne prisen.

3.3.3     Endrer du reiseruten din uten vårt samtykke, vil vi belaste deg for gjeldende pris for reisen. Du må betale differansen mellom prisen du allerede har betalt og totalprisen som gjelder for din endrede reiserute.  Vi vil refundere deg mellomlegget dersom den nye prisen er lavere, men bortsett fra det er dine ubrukte billettkuponger uten verdi.

3.3.4     Vennligst legg merke til at mens noen typer endringer ikke vil resultere i endret pris, kan andre endringer, som når du endrer avgangssted (for eksempel du flyr ikke den første strekningen som vist i billetten) eller du bytter om på avgang­ og ankomststed, resultere i en prisøkning.  Mange billettpriser gjelder bare for de datoer og for de flyvninger som vist i billetten og kan ikke endres, eller bare endres dersom du betaler en tilleggsavgift.

3.3.5     Hver flykupong i billetten din godtas for befordring på den klasse som er spesifisert og på den dato og med den flyvning det er bestilt plass på.  Dersom en billett opprinnelig er utstedt uten påført bekreftelse, kan plass bekreftes i ettertid i henhold til vilkårene for den aktuelle billett type dersom det er ledig plass på den flyvningen forespørselen gjelder.

3.3.6     Vennligst legg merke til at dersom du ikke møter opp til en flyvning hvor du har bestilt plass, forbeholder vi oss retten til å avbestille returreisen din eller videre plassbestillinger i reiseruten din.  Dersom du derimot underretter oss om dette på forhånd, vil vi ikke kansellere dine videre plassbestillinger, men artikkel 3.3.4 vil gjelde i dette tilfelle.

3.3.7      Vennligst legg merke til at for å begrense overbookinger forbeholder vi oss retten til å kansellere en eller flere av dine plassbestillinger dersom du har bestilt flere seter til en destinasjon enn det du har kjøpt billetter til.

3.4 Navn og adresse til flyselskapet

Navnet vårt kan i billetten være forkortet til kun å bestå av vår flyselskapskode, eller navnet kan forkortes på annen måte.

Vår adresse skal anses å være den avgangsflyplassen som vist ovenfor den første forkortelsen av navnet vårt i "the carrier box" i billetten, eller i tilfelle en elektronisk billett, som vist for den første flyvning i reiseruten din.

 

Artikkel 4: Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer

4.1 Billettpriser

Billettpriser gjelder bare for befordring fra avgangsflyplassen til ankomstflyplassen dersom ikke annet spesielt er angitt.  Billettprisen inkluderer ikke bakketransport mellom flyplasser og/eller mellom flyplasser og andre transportterminaler. Så fremt ikke noe annet er avtalt vil billettprisen beregnes i henhold til den pris som gjelder den dagen du bestilte billetten for reise på en bestemt dato og en bestemt reiserute.  Dersom du endrer reiserute eller dato for reisen, kan dette imidlertid føre til endringer i billettprisen.

4.2 Skatter, avgifter og gebyrer

4.2.1     Gjeldende skatter og avgifter pålagt av offentlige myndigheter og/eller flyplassoperatører skal betales av deg.  Skatter og avgifter pålagt flyreiser endres ofte, og kan bli pålagt etter at billetten er utstedt.  Dersom det er en økning i skatter og/eller avgifter fra det som framkommer i billetten, må du betale differansen.  Likeens, dersom en ny skatt eller avgift introduseres selv etter at billetten er utstedt, må du betale differansen.  Likeens, i tilfelle slik skatt eller avgift fjernes eller reduseres slik at de ikke lenger gjelder for din reise på avreisedagen, vil vi foreta en tilbakebetaling.  Vi ber deg vennligst ta kontakt med oss for slik tilbakebetaling.

4.3 Valuta

Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer betales med den valuta som benyttes i det landet hvor billetten er utstedt, dersom ikke annen valuta er nevnt av oss eller våre autoriserte agenter samtidig, eller innen tidspunkt for betaling (for eksempel dersom den lokale valuta ikke kan omregnes). Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, akseptere betaling i annen valuta.

 

Artikkel 5: Reservasjoner

5.1 Bestillingsbetingelser

5.1.1 Vi, eller vår autoriserte agent, vil registrere din(e) bestilling(er).  På forespørsel vil vi gi deg en skriftlig bekreftelse på din plassbestilling.

5.1.2 Enkelte billettpriser inneholder betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre eller avbestille plassbestillinger, eller til å kreve refusjon.

5.2 Betalingsfrist for billett

Dersom du ikke har betalt for billetten innenfor den fastsatte betalingsfristen gitt av oss eller vår autoriserte agent, kan vi kansellere din bestilling.

5.3 Personlige data

Du godtar herved at personlige data er gitt oss i den hensikt å foreta en plassbestilling, kjøpe en billett, bestille tilknyttede tjenester som hotellreservasjon og leie av bil, tilrettelegge spesiell assistanse og fasiliteter for funksjonshemmede, bestilling av spesielle måltider, oppfylling av andre spesielle ønsker som våre passasjerer måtte ha, forenkle behandlingen i forhold til immigrasjons­ og ankomstprosedyrer samt stille slike data til disposisjon for statlige myndigheter når disse har lovhjemmel til å få utlevert slik informasjon.  For disse formål godkjenner du at vi oppbevarer og bruker slik data og at vi overfører disse til egne kontorer, autoriserte agenter, offentlige myndigheter, andre flyselskaper eller andre som sørger for slike tjenester.  Dine personopplysninger vil ikke bli brukt i markedsføringsøyemed dersom du ikke på forhånd har gitt tillatelse til dette.

5.4 Seteplassering

Vi vil gjøre vårt beste for å oppfylle forhåndsgitte ønsker om seteplassering. Vi kan imidlertid ikke garantere at du får ønsket seteplassering.  Vi forbeholder oss retten til å endre slik seteplassering når som helst, selv etter ombordstigning.  Dette kan være nødvendig grunnet operasjonelle og/eller sikkerhetsmessige årsaker.

5.5 Fornyet bekreftelse av plassbestilling

5.5.1     Videre befordring i reiseruten og/eller returreisen kan inneha krav om at du fornyer bekreftelsen av plassbestillingen(e) innen en bestemt tidsfrist.  Vi vil underrette deg dersom vi krever slik fornyet bekreftelse, og hvordan og hvor dette må gjøres.  Dersom dette er påkrevd, og du ikke fornyer din plassbestilling, kan vi kansellere din videre reise eller din returreise.  Dersom du imidlertid underretter oss om at du fortsatt ønsker å reise, og det er plass på ønsket flyvning, vil vi legge inn bestillingen din på nytt og befordre deg.  Dersom det ikke skulle være ledig plass på opprinnelig ønsket flyvning, vil vi likevel gjøre vårt beste for å befordre deg til ditt neste eller endelige bestemmelsessted.

5.5.2     Du bør undersøke gjeldende krav vedrørende fornyet bekreftelse på plassbestilling hos alle de flyselskapene som inngår i reiseruten din.  Der det er påkrevd må du bekrefte reservasjonen med det flyselskap hvis flyselskapskode framkommer for den bestemte flyvningen nevnt i billetten.

 

Artikkel 6: Innsjekking og ombordstigning

6.1 Tidsfrister for innsjekking

Innsjekkingsfristene varierer fra flyplass til flyplass, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med disse tidsfristene og overholder dem.  Reisen din vil være mer behagelig dersom du gir deg selv god tid til å etterkomme disse tidsfristene.  Vi forbeholder oss retten til å kansellere plassbestillingen din dersom du ikke overholder den angitte innsjekkingsfristen. Du må ha gjennomført innsjekkingsprosedyrene senest innen den gitte innsjekkingsfrist.

Tidsfrister for innsjekk finnes på vår nettside, eller er tilgjengelig ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter. For alle videre flyvninger som inngår i reiseruten din må du selv innhente opplysninger om innsjekkingsfrister. 

 

6.2 Tidsfrister for ombordstigning

Du må være tilstede ved gaten klar for ombordstigning på det tidspunkt som er angitt av oss. Tidsfrister for ombordstigning finnes på vår nettside, eller er tilgjengelig ved å kontakte oss eller våre autoriserte agenter

Vi kan kansellere din reservasjon og reserverte sete dersom du ikke har møtt fram til ombordstigning i tide.

6.3 Forpliktelse

Vi har ingen som helst forpliktelse (inkludert, uten begrensning, forpliktelse til å gjennomføre eller betal en refusjon) eller ansvar overfor deg hvis du ikke har overholdt vilkårene i denne artikkel.

 

Artikkel 7: Nektelse og begrensning av befordring

7.1 Rett til å nekte befordring

Vi kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekte å befordre deg eller din bagasje dersom vi har gitt deg skriftlig underretning om at vi, etter at slik underretning er gitt deg, ikke vil befordre deg på våre flyvninger.   Vi kan også nekte å befordre deg eller din bagasje dersom en eller flere av følgende forhold har funnet sted, eller vi har grunn til å tro at de kan komme til å skje:

a)      Slike tiltak er nødvendig for å overholde gitte lover, forskrifter eller andre bestemmelser gitt av offentlig myndighet;

b)     Befordring av deg eller din bagasje kan sette andre passasjerer og besetningens sikkerhet og helse i fare; eller være til ulempe og/eller til sjenanse for passasjerer og besetning;

c)      Din mentale eller fysiske helse, inkludert påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer, kan forårsake fare eller risiko for deg selv eller for dine medpassasjerer, besetning eller fly;

d)     Du har oppført deg klanderverdig under tidligere flyvninger, og vi har grunn til å tro at slik klanderverdig oppførsel kan forekomme igjen;

e)     Du har nektet å etterkomme en sikkerhetskontroll;

f)       Du har ikke betalt den angjeldende billettpris, skatter eller avgifter;

g)      Det fremgår at du ikke har gyldige reisedokumenter, du forsøker å komme inn i et land hvor du er i transitt eller som du ikke har gyldige reisedokumenter til, du forsøker å ødelegge dine reisedokumenter under flyvningen eller du nekter å overlevere dine reisedokumenter til flybesetningen mot kvittering, eller dersom vi har grunn til å tro at du ikke vil få tillatelse til å komme inn i det landet hvor ditt bestemmelsessted er, eller andre land som du vil måtte reise gjennom for å komme til bestemmelsesstedet;

h)     Du fremviser en billett som er skaffet til veie på ulovlig vis eller har blitt kjøpt fra andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller som er meldt tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller du ikke kan bevise at du er personen nevnt i billetten;

i)       Du har ikke etterkommet bestemmelsene i artikkel 3.3 vedrørende bruk av flykupongene i riktig rekkefølge eller du fremviser en billett som har vært utstedt eller endret av andre enn oss eller våre autoriserte agenter, eller billetten er ødelagt;

j)       Du unnlater å følge våre sikkerhetsinstrukser.

Dersom du er nektet befordring på grunnlag av ett eller flere av de forhold som er beskrevet ovenfor i punkt 7.1 a-j, vil det ikke være nødvendig med en skriftlig advarsel, og vi vil kansellere din bestillingen uten ansvar for å refundere billetten eller andre utgifter.

7.2 Særskilt assistanse

7.2.1     Passasjerer med redusert bevegelighet (PRM)

Befordring av passasjerer med redusert bevegelighet (Passengers with Reduced Mobility, PRM) personer som er syke eller på andre måter indisponerte personer, gravide, samt andre passasjerer som krever særskilt assistanse, må avtales med oss på forhånd, dersom ikke andre krav stilles gjennom gjeldende lover eller forordninger.  Passasjerer som har opplyst om sin tilstand og/eller sine spesielle behov for reisen samt hvilke spesielle forholdsregler dette krever, og som har blitt akseptert av oss for befordring, skal ikke deretter bli nektet befordring på grunn av sin tilstand eller spesielle behov.

Særskilt assistanse vil alltid utføres i henhold til våre gjeldende retningslinjer for slik befordring.  Informasjon om dette kan fås ved henvendelse til oss eller til våre autoriserte agenter, eller på våre nettsider.

7.2.2 Barn som reiser alene (unaccompanied minors, UM)

Befordring av barn uten reisefølge må registreres hos oss på forhånd.  Barn uten reisefølge aksepteres ikke dersom det innen avgang hersker tvil om det er mulig å lande på ankomstflyplassen grunnet dårlig vær eller grunnet andre situasjoner som skyldes ekstraordinære forhold.

 

Artikkel 8: Bagasje

8.1 Fribagasje

Du kan vederlagsfritt ta med deg noe bagasje, underlagt våre reguleringer og begrensninger som finnes på vår nettside.

Du må betale en avgift for befordring av bagasje som overskrider kvoten for gratis bagasje i h.h.t. din billettype. Satsene for hvor mye som skal betales vil finnes på vår nettside eller du kan få disse hos våre autoriserte agenter.

8.2 Bagasje fra fremmede

Du må ha full kontroll over innholdet i all din bagasje og du må nekte å ta med, i innsjekket eller ikke-innsjekket bagasje, gjenstander eller bagasje som overlates deg av en tredjepart. 

8.3 Gjenstander som ikke aksepteres som bagasje

Du kan ikke medbringe i din bagasje noen gjenstander, hvis befordring er forbudt eller begrenset av gjeldende reguleringer i noen avreise-, ankomst- eller mellomlandingsstat eller stat som flyet flyr over, inkludert nærmere bestemt:

a)      Gjenstander som kan utsette flyet, personer eller gods ombord i flyet for fare, som for eksempel de gjenstander som angis i farlige gods reglene til International Civil Aviation Organisation (ICAO) og International Air Transport Association (IATA), samt i våre interne bestemmelser. Disse gjenstander inkluderer, men er ikke begrenset til, asbest, eksplosiver, trykkgass, oksiderende, radioaktive eller magnetiserte substanser som er i stand til å utgjøre en vesentlig risiko for helse, sikkerhet eller eiendom når de fraktes med fly;

b)     Gjenstander som etter vårt skjønn er lite egnet for transport da de anses som en fare for sikkerheten, eller de er uegnet for transport på grunn av vekt, dimensjoner, ubehagelig lukt, konfigurasjon eller som er ømtålige eller lett bedervelige. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter;

c)      Våpen og ammunisjon, bortsett fra hva som brukes til jakt eller sport, skal ikke befordres som bagasje.  Våpen og ammunisjon til bruk ved jakt eller sport kan imidlertid aksepteres som innsjekket bagasje i henhold til våre bestemmelser.  Våpen skal være uladd, sikret og forsvarlig pakket.  Befordring av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA bestemmelser, jfr. 8.3 a)

d)     Skjærevåpen, stikkvåpen og aerosol som vil kunne brukes som angreps- eller forsvarsvåpen, antikke våpen, kopier av våpen, sverd, kniver og lignende gjenstander kan aksepteres som innsjekket bagasje med forbehold om godkjenning fra fraktfører. Slike typer våpen kan ikke under noen omstendigheter fraktes i kabinen.

e)     Innsjekket bagasje skal ikke inneholde ømtålige og bedervelige gjenstander, eller spesielle verdigjenstander som penger, nøkler, reseptbelagte medisiner, briller/solbriller, fotografiapparater, smykker, edle metaller, computere, personlig elektronisk utstyr, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, verdipapirer forretningsdokumenter, pass eller andre identifikasjonspapirer, eller prøver.

f)       Levende dyr, med unntak av det som følger av artikkel 8.9;

8.3.1 Erstatningsansvar

Vi har ikke erstatningsansvar dersom gjenstander omtalt i artiklene ovenfor likevel er inkludert i din bagasje til tross for at dette er forbudt.

8.4 Rett til å nekte befordring

8.4.1 Med forbehold av 8.3. c) og 8.3 d) vil vi ikke befordre som bagasje gjenstander som beskrevet i 8.3, og vi kan også nekte videre befordring av slike gjenstander dersom slike gjenstander oppdages underveis.

8.4.2 Vi kan nekte å befordre enhver gjenstand som bagasje dersom vi finner, etter å ha utøvd et rimelig skjønn, at slik gjenstand ikke egner seg for flytransport.  Dette på grunn av sin størrelse, form, vekt, innhold eller egenskaper forøvrig, eller grunnet sikkerhetsmessige eller operasjonelle årsaker, eller fordi den er til ulempe for andre passasjerer.

8.4.3 Vi kan nekte å akseptere bagasje for befordring dersom vi finner, etter å ha utøvd rimelig skjønn, at bagasjen ikke er forsvarlig pakket i egnet emballasje.  På forespørsel informerer vi om hvordan bagasje skal pakkes.

8.4.4 Dersom ikke noe annet er avtalt mellom oss, kan vi frakte den del av din bagasje som overskrider gjeldende tillatte vekt med en senere flyvning, uten at vi må betale deg erstatning for forsinket utlevering av slik overvektbagasje.

8.5 Rett til å foreta kontroll

Vi kan av sikkerhetsmessige grunner anmode om tillatelse til å foreta en kontroll, også ved hjelp av gjennomlysning, både av deg selv og din bagasje.  Dersom du ikke er tilstede kan bagasjen din bli undersøkt i ditt fravær. Dette i den hensikt å avgjøre om du er i besittelse av og/eller om din bagasje består av gjenstander som skytevåpen, ammunisjon eller andre typer våpen som ikke har vært fremvist for oss i henhold til artikkel 8.3. a)  eller 8.3 d) 

Dersom du nekter å etterkomme en slik forespørsel, kan vi avvise å befordre deg og/eller din bagasje.  Dersom en gjennomlysning påfører deg eller din bagasje skade, er vi ikke ansvarlige overfor deg dersom skaden ikke har oppstått grunnet feil eller skjødesløshet fra vår side.

8.6 Innsjekket bagasje

8.6.1     Når bagasjen overleveres til oss for innsjekking, vil vi ta hånd om bagasjen og utstede en bagasjekupong for hvert kolli av din innsjekkede bagasje.

8.6.2     Når du overleverer bagasjen for innsjekk, er du pliktig til å;

a)      påføre merkelapp som inneholder minst ditt navn

b)     pakke all bagasje i egnet emballasje, som beskrevet på vår nettside, for å unngå å bli nektet befordring i henhold til artikkel 8.4.2 

8.6.3     Vi vil gjøre vårt beste for at innsjekket bagasje transporteres på samme fly som deg.  Innsjekket bagasje som ikke transporteres med samme fly, vil imidlertid bli ettersendt så snart praktisk mulig, dersom ikke gjeldende lov krever at du må være til stede ved tollklarering.  Dersom bagasjen din er forsinket, kan bestemmelsene i artikkel 15.4 komme til anvendelse.

8.7 Håndbagasje

8.7.1     Den håndbagasjen du tar med deg ombord i flyet må ikke være større enn at den får plass under setet foran eller i den lukkede bagasjehyllen over deg. Dersom håndbagasjen ikke lar seg plassere på den foreskrevne måte, eller den veier mer enn den maksimalt tillatte vekt, eller av en eller annen grunn vurderes å være farlig, må den sendes som innsjekket bagasje.  Vi har fastsatt de øvre grensene for håndbagasjens størrelse og vekt. Informasjon om disse grensene kan fås på forespørsel til oss, på våre nettsider eller til våre autoriserte agenter.  Andre betingelser kan gjøre seg gjeldende dersom et annet flyselskap opererer den aktuelle ruten.  Slike betingelser vil på forespørsel være tilgjengelig hos dette flyselskapet. Dersom du henvender deg til oss, vil vi imidlertid være behjelpelig med å skaffe til veie disse betingelsene.

8.7.2     Gjenstander som ikke egner seg som håndbagasje (for eksempel skjøre musikkinstrumenter), og som ikke tilfredsstiller betingelsene i artikkel 8.7.1, vil bare tillates som håndbagasje dersom du på forhånd har gitt oss beskjed om dette og vi har akseptert slik transport.  Du kan bli avkrevd et ekstra gebyr for denne tjenesten.

8.7.3      Du er ansvarlig for personlige effekter og ikke-innsjekket bagasje som du tar med inn i kabinen. I tilfelle ødeleggelse, tyveri, tap eller skade på personlige effekter eller ikke-innsjekket bagasje, kan det være at vi kun er ansvarlig hvis det kan bevises at vi eller våre ansvarlige eller våre agenter har opptrådt klanderverdig, og det nevnte ansvaret vil da være begrenset til det beløp som defineres i artikkel 15 i disse Regler og vilkår.

8.8. Henting og utlevering av innsjekket bagasje

8.8.1     Bortsett fra i tilfelle som nevnt i artikkel 8.6.3 må du hente din innsjekkede bagasje så snart den er tilgjengelig på ankomststedet eller mellomlandingsstedet. Dersom du ikke henter bagasjen innen en rimelig tid, kan vi kreve en lagringsavgift. Dersom din innsjekkede bagasje ikke blir hentet innen tre (3) måneder etter at den er tilgjengelig for avhenting, kan vi fjerne den uten å ha noe ansvar overfor deg.

8.8.2     Bare den som kan framvise bagasjekvittering og bagasjekupong har rett til utlevering av innsjekket bagasje.

8.8.3     Dersom en person som krever utlevert bagasje ikke kan fremvise bagasjekvittering eller kan identifisere bagasjen med en bagasjekupong, vil vi kun utlevere bagasjen til slik person dersom han eller hun på en tilfredsstillende måte kan bevise sin eiendomsrett til bagasjen.

8.9 Dyr

8.9.1 Dersom vi aksepterer å befordre dyr vil disse bli akseptert for befordring kun på følgende vilkår:

8.9.2 I samsvar med gjeldende reguleringer, er befordring av visse kategorier dyr forbudt. Informasjon om dette fås på forespørsel til oss, på våre nettsider eller til våre autoriserte agenter.

8.9. 3Du er selv ansvarlig for at dyr som befordres er plassert i godkjente kasser og vedlagt gyldige helse­ og vaksinasjonsattester, innførselstillatelser og eventuelle andre dokumenter som kreves av innreise­ eller transittlandet.   Dersom dette på forhånd ikke er i orden vil vi ikke akseptere befordring.    Slik befordring kan også innebære ytterligere vilkår.  Disse kan fås ved henvendelse til oss.

8.9. 4    Dersom dyret, inkludert kasse og mat, aksepteres som bagasje, er den likevel ikke inkludert i fribagasjen.  Dette regnes som overvektbagasje og er derved pålagt gjeldende tilleggsavgift.

8.9.5     Servicehunder/Tjenestehunder for fysisk uføre passasjerer vil bli befordret vederlagsfritt i tillegg til den normale fribagasjen i henhold til våre bestemmelser.

8.9.6     Vi er ikke ansvarlige for skade, tap, sykdom eller død av dyret som vi har godkjent for befordring, med mindre vi har utvist skjødesløshet i vår behandling av dyret.

8.9.7     Vi har ikke ansvar for at et dyr innehar alle nødvendige utreise­ og innreisetillatelser, helseattest eller andre nødvendige dokumenter i forbindelse med dyrets innreise eller gjennomreise i ethvert land, stat eller territorium Den personen som medbringer/sender dyret må tilbakebetale oss for alle bøter, kostnader og tap som er påført oss i denne forbindelse.

 

Artikkel 9:  Rutetider, uregelmessigheter, nedleggelse av ruter, nektet ombordstigning, nedgradering i klasse ombord.

9.1 Rutetider

9.1.1     Rutetidene som vist i publiserte tidtabeller er ikke garanterte og kan endre seg fra den dato tidtabellen utgis til den dato du ønsker å reise. Vi forbeholder oss retten til å foreta ruteendringer.

9.1.2     Før vi godkjenner bestillingen din, vil vi, eller våre autoriserte agenter, informere deg om gjeldende avgangstider. Disse vil også fremkomme i billetten din.  Det hender imidlertid at vi må endre avgangstiden etter at vi har lagt inn bestillingen din. Dersom du gir oss kontaktinformasjon vil vi imidlertid gjøre vårt beste for å informere deg om alle slike endringer.  Dersom vi endrer den fastsatte rutetiden betydelig etter at du har bestilt billetten din og dette ikke kan aksepteres av deg, og vi ikke er i stand til å skaffe deg plass på en alternativ flyvning som du kan akseptere, har du krav på tilbakebetaling av billettprisen i henhold til artikkel 10.2 samt at  bestemmelsene i artikkel 15.4 vil være gjeldende.

9.2         Kanselleringer av flyvninger og nedleggelse av ruter

9.2.1      Dersom vi kansellerer en flyvning eller nedlegger en rute, skal vi, etter ditt ønske, enten:

9.2.1.1 Befordre deg ved første mulighet med et annet av våre rutefly med ledig plass uten tilleggskostnad, eller

9.2.1.2 innen rimelig tid omdirigere deg til ankomststedet angitt i din billett med våre egne rutefly eller, etter utvisning av rimelig skjønn, med rutefly tilhørende et annet flyselskap eller med annen avtalt offentlig transport, alt uten tilleggskostnad.  Dersom summen av billettpris og avgifter for den endrede befordringen er lavere enn det du har betalt, skal vi refundere deg differansen; eller

9.2.1.3 foreta en tilbakebetaling i henhold til vilkårene i artikkel 10.2, og, dersom påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, en returflyvning ved første mulighet til ditt opprinnelige avgangssted.

9.2.2     Dersom du velger en av mulighetene som nevnt i artiklene 9.2.1.1 – 9.2.1.2 vil vi yte deg forpleining i henhold til forordningen EU 261/2004 i rimelig forhold til ventetiden som er påført deg i forbindelse med kanselleringen.

9.2.3     Dersom du ikke på forhånd ble informert om kanselleringen av en flyvning eller nedleggelsen av en rute, og dersom kanselleringen av flyvningen eller nedleggelsen av ruten ikke er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter eller kunne vært unngått dersom alle mulige forholdsregler hadde vært tatt, har du krav på kompensasjon i henhold til forordningen EU 261/2004.

9.2.4. Ansvarsbestemmelsene i artikkel 15.4 gjelder også for hendelser som beskrevet i artikkel 9.2.

9.2.5     Ved kansellering av en flyvning eller nedleggelse av en rute, bortsett fra som nevnt i Konvensjon eller gjeldende lovgivning, er valgene som nevnt i artiklene 9.2.1.1 ­ 9.2.4 de eneste tilgjengelige avhjelpninger, og vi skal ikke ha ytterligere ansvar for deg.

9.3 Langvarige forsinkelser

9.3.1     Vi vil alltid gjøre vårt beste for å unngå forsinkelser i forbindelse med befordring av deg og din bagasje.  For å klare dette, og for å unngå en kansellering, kan vi i særskilte tilfeller få et annet flyselskap til å operere angjeldende flyvning på våre vegne.

9.3.2     Avhengig av flydistanse og forventet forsinkelse vil vi yte deg assistanse i rimelig forhold til ventetiden, så sant dette ikke fører til ytterligere forsinkelse av flyvningen.

9.3.3     Dersom din avgang blir mer enn fem (5) timer forsinket, og dersom det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, har du krav på tilbakebetaling i henhold til artikkel 10.2 og, dersom aktuelt, en returflyvning ved første mulighet til din opprinnelige avgangsflyplass.

9.3.4     Ansvarsbestemmelsene i artikkel 15.4 gjelder også for hendelser som beskrevet i artikkel 9.3.

9.4 Andre uregelmessigheter

9.4.1     Dersom vi unnlater å stoppe ved ditt bestemmelsessted eller mellomlandingssted, eller forårsaker at du ikke når en tilslutningsflyvning hvor du har bekreftet plassbestilling, eller vi overfører deg til en annen operatør som du tidligere ikke har fått informasjon om og hvor du ikke aksepterer slik overførsel, skal vi, i henhold til ditt valg, enten:

9.4.1.1 befordre deg ved første mulighet med et annet av våre rutefly med ledig plass uten ekstra omkostninger for deg, eller

9.4.1.2 innen rimelig tid omdirigere deg til ankomststedet angitt i billetten din med våre egne rutefly eller, etter utøvelse av rimelig skjønn, med rutefly tilhørende et annet flyselskap eller med et annet avtalt transportmiddel, uten tilleggskostnader.  Dersom summen av billettpris og avgifter for den endrede befordringen er lavere enn det du har betalt, skal vi refundere deg differansen; eller

9.4.1.3 foreta en tilbakebetaling i henhold til vilkårene i artikkel 10.2.

9.4.2 Ansvarsbestemmelsene i artikkel 15.4 gjelder også for hendelser som beskrevet i artikkel 9.4.

9.4.3     Ved uregelmessigheter som nevnt i artikkel 9.4.1, bortsett fra som nevnt i Konvensjon eller gjeldende lovgivning, er valgene som nevnt i artiklene 9.4.1.1 ­ 9.4.2 de eneste tilgjengelige avhjelpninger, og vi skal ikke ha ytterligere ansvar for deg.

9.5 Nektet ombordstigning og nedgradering i klasse ombord

9.5.1     For å sikre flest mulig passasjerer plass i våre fly, og ettersom vi vet at en del passasjerer ikke møter opp til de flyavgangene hvor de har reservert plass, aksepterer vi flere plassreservasjoner enn det flyet har kapasitet til (såkalt ”overbooking”).   Vi, og de fleste andre flyselskap, har en kompensasjonsordning for passasjerer som har fått bekreftet sin reservasjon, men som blir nektet ombordstigning eller blir nedgradert i klasse fordi det ikke er ledige seter.  Vi forsøker, så langt det er mulig, å skaffe plass til de passasjerer som har bekreftet reservasjon. Når vi velger ut passasjerer for ombestilling eller nedgradering i klasse, forsøker vi alltid først å finne personer som frivillig gir avkall på sin reserverte plass.  Det skal imidlertid alltid tas hensyn til den enkelte flyplass spesielle sikkerhets­ og/eller operasjonelle krav.

9.5.2     Dersom vi ikke kan oppfylle bekreftet reservasjon, skal vi, i samsvar med gjeldende lov og våre kompensasjonsordninger på dette området, kompensere de passasjerer som rammes.  Detaljer om denne kompensasjonsordningen kan fås ved henvendelse til oss eller våre autoriserte agenter.

9.5.3     Dersom du innehar en bekreftet reservasjon på et angitt fly og du nektes ombordstigning eller blir nedgradert i klasse utelukkende fordi vi har overbooket, har du krav på å motta kompensasjon i samsvar med gjeldende lov og/eller våre kompensasjonsordninger på dette området.

9.5.4     I tilfelle overbooking vil vi i tillegg til nevnte kompensasjon også dekke rimelige utgifter til kost og losji fram til neste tilgjengelige avgang.

 

Artikkel 10: Refusjon / tilbakebetaling

10.1 Berettiget til refusjon

10.1.1   Vi vil refundere en billett eller deler av den, i samsvar med gjeldende billettpriser og pristakster, etter følgende regler:

10.1.2   Såfremt ikke noe annet er angitt, skal vi foreta tilbakebetaling enten til den person som er navngitt i billetten eller til den person som har betalt for billetten, såfremt tilfredsstillende bevis for slik betaling kan fremlegges.

10.1.3   Dersom en billett er betalt av andre enn den som er navngitt i billetten, og billetten indikerer at det foreligger en restriksjon vedrørende tilbakebetalingen, vil vi foreta betaling til den person som opprinnelig betalte for billetten

10.1.4   Med unntak av tilfeller hvor billetten er mistet, skjer tilbakebetaling kun ved overlevering  av billetten og alle ubenyttede flykuponger til oss.

10.2 Ufrivillig refusjon / tilbakebetaling

10.2.1   Dersom du har krav på tilbakebetaling i henhold til artikkel 9, skal slik tilbakebetaling være:

10.2.1.1 dersom ingen del av billetten er benyttet, et beløp tilsvarende billettprisen;

10.2.1.2 dersom en del av billetten er benyttet, skal tilbakebetalingen ikke være mindre enn forskjellen mellom betalt billett og gjeldende pris for reise mellom destinasjonene hvor billetten har vært benyttet.

10.3 Frivilling refusjon / tilbakebetaling

10.3.1.1 Dersom ingen del av billetten er benyttet skal tilbakebetalingsbeløpet være det samme som billettprisen med fradrag av eventuelle administrasjons­ og avbestillingsgebyr;

10.3.1.2 dersom en del av billetten er benyttet skal tilbakebetalingsbeløpet være i samsvar med forskjellen mellom billettprisen og gjeldende pris for reise mellom de flyplasser hvor billetten har vært brukt, med fradrag av eventuelle administrasjons­ og avbestillingsgebyr.

10.4 Rett til å nekte refusjon / tilbakebetaling

10.4.1 Vi kan avslå å refundere/tilbakebetale en billett dersom anmodning om tilbakebetaling er fremsatt etter billettens utløpsdato.

10.4.2   Vi kan avslå å refundere/tilbakebetale en billett som har blitt forevist oss eller for myndighetene i et land som viser at du har til hensikt å reise fra landet, med mindre du ikke på tilfredsstillende måte kan dokumentere at du har tillatelse til å bli i landet eller at du vil reise derfra med et annet flyselskap eller annet transportmiddel.

10.5 Valuta

Alle refusjoner vil være underlagt de lover, regler og reguleringer som gjelder i det land hvor billetten opprinnelig ble kjøpt og i det land hvor refusjonen skal finne sted. Refusjon vil normalt skje på samme måte og i den samme valuta som da billetten ble kjøpt, men vi kan, etter en skjønnsmessig vurdering, forestå utbetaling i en annen valuta.

10.6 Hvem utbetaler refusjon / tilbakebetaling

Frivillig refusjon/tilbakebetaling utbetales kun av det flyselskap som opprinnelig utstedte billetten eller av dette flyselskapets autoriserte agent.

 

Artikkel 11: Oppførsel ombord i flyet

11.1 Generelt

Dersom vi, etter utøvelse av rimelig skjønn, vurderer det slik at du oppfører deg på en måte som tilsier at du setter sikkerheten til personer ombord i fare, eller mistenker deg for å ville gjøre skade på fly og inventar, eller du hindrer besetningen i å utføre sine plikter, eller unnlater å rette deg etter anvisninger fra besetningen ombord inkludert, men ikke begrenset til røyking, alkohol­ eller narkotikainntak, eller oppfører deg på en slik måte at det er til ulempe og/eller sjenanse for andre passasjerer og/eller besetning, kan vi ta de forholdsregler vi anser nødvendig for å hindre fortsettelse av slik oppførsel. Dette inkluderer også bruk av tvang.  Du kan bli satt av flyet, bli nektet videre befordring fra enhver flyplass, og kan bli anmeldt for straffbare forhold begått ombord. Dessuten skal du på anmodning holde oss skadesløs for alle kostnader og/eller tap som pådras av oss i forbindelse med slik opptreden fra din side.

11.2 Elektronisk utstyr

Av sikkerhetsmessige grunner kan vi forby eller begrense bruk av elektronisk utstyr ombord i våre fly.  Slikt elektronisk utstyr inkluderer, men er ikke begrenset til mobiltelefoner, lap­top computere, bærbare båndopptagere, transistorradioer, CD­ spillere, elektroniske spill eller sendeutstyr, inkludert radiostyrte leker og walkie­talkies. Bruk av hørselshjelpemidler og hjertestimulatorer/pacemakere er tillatt. Unntak vil kunne gjelde for elektroniske utstyr med flymodus. Flymodus må være aktivert før avreise.

 

Artikkel 12: Avtale med flyselskapet om andre tjenester

12.1 Generelt

Dersom vi påtar oss å bestille andre tjenester for deg enn flyreiser, eller vi utsteder en billett eller verdikupong i forbindelse med andre tjenester enn flyreiser (for eksempel bestiller hotell eller leiebil), og slike tjenester ytes av tredjemann, gjør vi dette kun som din agent.   I slike tilfeller er det avtalevilkårene for tredjemanns tjenester som gjelder.  Vi fraskriver oss ethvert ansvar for ethvert tap som følge av slike avtaler, eller for handlinger eller uttalelser i vilkårene for slike tilleggstjenester, eller vår manglende evne til å gjøre slike tilleggstjenester tilgjengelige.  Unntatt denne ansvarsfraskrivelsen er vår eventuelle uaktsomhet i forbindelse med fremskaffelsen av disse tilleggstjenestene.  Et slikt eventuelt ansvar er imidlertid begrenset til bestemmelsene i artikkel 15.

12.2 Bakketransport

Dersom vi også er behjelpelig med å arrangere annen transport for deg, er det avtalevilkårene for disse transportene som gjelder.

 

Artikkel 13: Reisedokumenter

13.1 Generelt

13.1.1 Du er selv ansvarlig for å fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, inkludert visa, samt etterfølge alle lover, forskrifter og øvrige myndighetsbestemmelser knyttet til reisen i de land du flyr fra, til eller hvor du er i transitt.

13.1.2   Vi er ikke ansvarlige for de følger det måtte få for passasjerer fordi han eller hun ikke har skaffet til veie slike dokumenter eller visa, eller ikke overholder gitte lover, forskrifter, krav, retningslinjer eller ordre.

13.2 Reisedokumenter

Før reisen begynner skal du kunne fremvise alle utreise­, innreise­, helse­ og andre dokumenter som kreves i henhold til lover, forskrifter og bestemmelser fastsatt av offentlig myndighet i de berørte land og tillate oss å ta og beholde kopi av disse dokumentene.  Vi forbeholder oss retten til å nekte befordring dersom du ikke har overholdt gjeldende regler, eller dersom det viser seg at dine reisedokumenter ikke ser ut til å være i orden, eller du ikke tillater oss å ta kopier av slike reisedokumenter.

13.3 Nektet innreise

Dersom du blir nektet innreise til et land er du selv ansvarlig for å betale enhver bot eller avgift pålagt oss av gjeldende myndighet.  I tillegg er du selv ansvarlig for å betale for din befordring ut av angjeldende land.  I tillegg vil billettprisen for reisen frem til stedet for nektet innreise ikke bli refundert av oss. Av grunner knyttet til sikkerhet og god orden kan besetningen og/eller det eskorterende politi beholde de relevante reisedokumentene dine i sin forvaring under flyvningen til stedet for avreise eller annet sted.

13.4 Passasjerens ansvar for bøter og kostnader m.m. i forbindelse med tilbakeholdelse

Dersom vi må betale en bot eller pådrar oss en kostnad på grunn av at du unnlater å etterleve lover, forskrifter eller øvrige betingelser gitt av det aktuelle lands myndigheter, eller unnlater å fremskaffe de nødvendige reisedokumenter, skal du på forlangende tilbakebetale oss enhver kostnad som er pådratt oss, med mindre kostnaden skyldes feil fra vår side.  Til dekning av slike kostnader har vi rett til å motregne ethvert beløp som er innbetalt til oss for ubenyttede billetter, eller ethvert annet beløp fra deg som vi er i besittelse av.

13.5 Tollkontroll

Dersom det kreves skal du være tilstede ved bagasjekontroll som foretas av tollvesen eller andre representanter fra myndighetene.  Vi er ikke ansvarlige overfor deg for tap eller annen skade forårsaket av slik kontroll eller ved at du ikke retter deg etter slikt krav om tilstedeværelse. Du skal holde Widerøe skadesløs hvis noen handling, unnlatelse eller uaktsomhet fra din side forårsaker skade for Widerøe.

13.6 Sikkerhetskontroll

Du må gjennomgå de sikkerhetskontroller som kreves av offentlige myndigheter eller flyplassmyndighetene, samt de som kreves av flyselskapet. Flyselskapet kan ikke holdes ansvarlig for å nekte og befordre deg, spesielt hvis slik nektelse er basert på den rimelige oppfatningen at den nevnte nektelsen følger av gjeldende lov, forskrifter og/eller krav.

 

Artikkel 14: Sammenhengende reise

Befordring som utføres av oss og andre flyselskaper på samme dokument (Conjunction Ticket) skal anses som en enkelt befordring i henhold til Konvensjonen.   Vennligst se også 15.1.2(b).

Når flyselskapet har utstedt billetten eller er det flyselskap som er angitt på billetten, eller på en kombinasjonsbillett utstedt for suksessiv befordring, skal flyselskapet ikke være ansvarlig for de delene av den reisen som utføres av de andre flyselskapene. (se også 15.1.2.b)

 

Artikkel 15: Ansvar

15.1 Generelt

Ansvaret til ethvert flyselskap involvert i din reise fastsettes i henhold til det enkelte flyselskaps Generelle Vilkår for Befordring.

Dersom vi utsteder en billett for befordring med et annet flyselskap, gjør vi dette kun som agent for det andre flyselskapet, og vi har ikke noe ansvar for denne befordringen.

Våre ansvarsregler er som følger:

15.1.1   Dersom ikke annet er anført i våre befordringsvilkår, vil befordringen, slik det er definert i Konvensjonen, være underlagt de ansvarsregler som er nedfelt i Konvensjonen. Disse ansvarsregler gjelder også i tilfeller hvor slik befordring ikke er internasjonal befordring og hvor ansvarsregler nedfelt i Konvensjonen likevel er gjeldende.

15.1.2.(a) Ethvert ansvar vi har for skade vil bli redusert i tilfelle medvirkning fra din side som forårsaker eller medvirker til skaden.

15.1.2(b) Vi har kun ansvar for skade som finner sted under flyvninger eller del(er) av flyvning(er) hvor vår flyselskapskode står oppført i billettens felt for flyselskapskode for den aktuelle flyvning eller del(er) av flyvning(er) og/eller den aktuelle flyvning eller del(er) av flyvning(er) er operert av oss. Dersom et annet flyselskap utfører selve flyvningen, kan du selv velge om du vil inngi din klage eller rette ditt erstatningskrav enten til oss eller til det andre flyselskapet. Når det gjelder innsjekket bagasje kan du valgfritt rette ditt krav til enten det første eller det siste flyselskapet som var involvert i reisen din.

15.1.2(c) Vi har ikke ansvar for tap forårsaket av at vi retter oss etter gjeldende lover, forskrifter og regler gitt av offentlige myndigheter, eller forårsaket av din unnlatelse til å følge samme lover, forskrifter og regler.

15.1.2(d) Vårt ansvar for deg omfatter kun økonomisk ansvar for dokumenterte tap og utgifter som lar seg erstatte i henhold til Konvensjon og gjeldende lovgivning for øvrig. Du er ansvarlig for å begrense dine utgifter og tap.

15.1.2(e) Vi har ikke ansvar for sykdom, personskade, uførhet eller dødsfall dersom slik sykdom, personskade, uførhet eller dødsfall kan tilskrives din alder eller mentale eller fysiske tilstand.  Vi har heller ikke ansvar dersom din helsetilstand forverres om bord, med mindre denne tilstanden eller forverringen er et resultat av en ulykke som inntraff om bord på flyet eller i løpet av ombordstignings- eller ilandstigningsoperasjoner.

15.1.2(f) Vårt ansvar er betinget av at du framskaffer relevant dokumentasjon.  Slik dokumentasjon omfatter, dersom tilgjengelig, kvitteringer som viser pris samt dato for eventuelle innkjøp.  Når det gjelder ansvar for bagasje vil en eventuell verdiforringelse bli fratrukket det endelige erstatningsbeløp.

15.1.2(g) Din kontrakt vedrørende befordring med oss, inkludert disse Generelle Vilkår for Befordring og de fraskrivelser og begrensinger som gjelder for vårt ansvar, gjelder i samme omfang for våre autoriserte agenter, ansatte og representanter. Det samlede beløp som kan kreves fra oss og fra slike autoriserte agenter, ansatte og representanter skal ikke overstige vårt eventuelle ansvar.

15.1.2(h) Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår, innebærer ikke noe av det som står i disse Generelle Vilkår for Befordring at vi fraskriver oss unntak eller begrensninger i vårt ansvar som følge av Konvensjon eller gjeldende lovgivning forøvrig.

15.2 Bagasje

15.2.1   Vi er kun ansvarlige for skade på ikke innsjekket bagasje (håndbagasje) dersom vi kan lastes for hendelsen.

15.2.2   Såfremt vi ikke har opptrådt uaktsomt og det ikke framkommer at vi har behandlet din bagasje på en slik måte at vi burde ha visst at skade sannsynligvis ville oppstå, er vårt ansvar i tilfelle skade av bagasje begrenset til 1131 SDR per passasjer.

15.2.3   Dersom verdien av din bagasje overskrider vårt maksimum erstatningsbeløp bør du informere oss om dette når du sjekker inn, eller forsikre deg om at din bagasje er fullt ut forsikret før avreise.

15.2.4   Så fremt vi ikke har opptrådt uaktsomt og derved kan lastes for hendelsen, er vi ikke ansvarlige for skade som din bagasje påfører andre personer eller andres eiendom.  Du har selv ansvar for ethvert tap som skyldes skade forårsaket av din bagasje, inkludert skade påført oss.

15.2.5   Vi har overhode ikke ansvar for skade og tap av gjenstander som ikke tillates tatt med som innsjekket bagasje i henhold til artikkel 8.3.  Dette inkluderer ømtålige og bedervelige gjenstander, eller spesielle verdigjenstander som penger, nøkler, reseptbelagte medisiner, briller/solbriller, fotografiapparater, smykker, edle metaller, computere, personlig elektronisk utstyr, mobiltelefoner, musikkinstrumenter, verdipapirer, forretningsdokumenter, pass og andre identifikasjonsdokumenter, eller prøver.

15.2.6   Vi har overhode ikke ansvar for kosmetiske og/eller overflateskader påført din bagasje under reisen og som er forårsaket av normal slitasje (såkalt ”wear and tear”),

15.3 Personskader

15.3.1 Bortsett fra som nevnt i artikkel 15.3.2, har vi ingen øvre økonomisk ansvarsgrense i forbindelse med passasjerers dødsfall eller personskade.

15.3.2   Når det gjelder passasjerers personskade eller dødsfall er vi imidlertid ikke ansvarlige for erstatningskrav som overskrider 113 100 SDR per passasjer dersom vi kan godtgjøre at skaden ikke er forårsaket grunnet skjødesløshet eller forsømmelse fra vår side eller av våre autoriserte agenter, ansatte og representanter. Det samme gjelder dersom skaden ene og alene er forårsaket gjennom en tredjemanns skjødesløshet eller forsømmelse.

15.3.3   Artiklene 15.3.1 og 15.3.2 gjelder ikke i forbindelse med krav framsatt gjennom trygdekontorer eller andre offentlige etater.  Vi vil yte økonomisk erstatning til deg eller dine pårørende for dokumenterte utgifter som overskrider de utbetalinger du mottar fra trygdekontor eller andre offentlige etater.

15.3.4   Det som her er nevnt berører ikke våre rettigheter i forbindelse med krav som framsettes av eller på vegne av enhver person som forsettlig har forårsaket skade som har resultert i dødsfall eller personskade.

15.3.5   Med unntak av det som følger av artiklene 15.3.2 og 15.3.3 forbeholder vi oss retten til å forsvare oss i henhold til Konvensjon eller annen gjeldende lov når det gjelder erstatningskrav vedrørende passasjerers død og personskade.  Vi forbeholder oss også retten til å kreve regress fra tredjeperson.

15.3.6   Vi skal uten opphold, og senest innen 15 (femten) dager etter at den person som har krav på slik erstatning er identifisert, utbetale forskudd på erstatning som skal dekke umiddelbare økonomiske behov. Slikt forskudd skal beregnes i henhold til lidt tap.

Uten fordom for ovennevnte skal en slik forhåndsutbetaling i tilfelle dødsfall ikke være mindre per passasjer enn et beløp i Euro som tilsvarer 16.000 SDR.

En forskuddsutbetaling er ingen erkjennelse av ansvar og kan bli motregnet mot enhver sum som utbetales i forbindelse med et senere erstatningsansvar.  En slik forskuddsbetaling kan likevel ikke kreves tilbakebetalt med mindre:

       i.          Vi kan bevise at den skadede eller døde passasjeren selv forårsaket eller uaktsomt medvirket til skaden, eller

      ii.          det senere viser seg at den personen som mottok forskuddsbetalingen forårsaket eller uaktsomt medvirket til skaden eller ikke var den personen som hadde krav på kompensasjon.

15.3.7 Vi har til enhver tid tilstrekkelig ansvarsforsikring for å møte alle lovmessige krav.

15.4 Forsinkelser

15.4.1   I tillegg til våre forpliktelser beskrevet i artikkel 9, hvis vi har forårsaket en forsinkelse av deg eller din innsjekkede bagasje, vil vi bare være ansvarlig for tap forårsaket av forsinkelsen dersom vi og våre ansatte og agenter (som for eksempel våre cateringleverandører og handlingagenter) ikke har tatt alle nødvendige forholdsregler for å unngå tapet, eller at dette ikke har vært mulig for oss. Dersom vi har ansvar for tap/skade forårsaket av forsinkelse, er vårt ansvar begrenset som følger:

15.4.1.1 Vårt ansvar for skade forårsaket av forsinkelse av Passasjerer er begrenset til 4694 SDR per passasjer.

15.4.1.2 Vårt ansvar for skade forårsaket av forsinkelse av innsjekket Bagasje er begrenset til 1131 SDR per Passasjer.

 

Artikkel 16 Endring av vilkårene

Våre Generelle Vilkår for Befordring kan kun endres av oss.  Eventuelle endringer må foreligge skriftlig.

 

Artikkel 17:  Frister ved klager og søksmål

17.1 Reklamasjonsfrist

Dersom innehaveren av bagasjekvitteringen henter sin innsjekkede bagasje uten å innlevere klage er dette tilstrekkelig bevis for at bagasjen ble utlevert i god stand og i samsvar med befordringsavtalen.  Du må i tilfelle bevise det motsatte.

Dersom du ønsker å innlevere en klage eller et krav vedrørende skade på innsjekket bagasje, må du underrette oss snarest mulig etter at du har oppdaget skaden, og senest innen syv (7) dager etter mottak av bagasjen.  I tilfelle du ønsker å klage eller inngi et krav vedrørende forsinkelse av innsjekket bagasje, må du underrette oss senest 21 dager etter at bagasjen ble stilt til din rådighet. Alle klager og krav må sendes oss skriftlig.

Reklamasjon sendes via vår nettside:

Krav - skadet eller forsinket bagasje

 

17.2 Reklamasjonsfrist uregelmessigheter

Ethvert krav på økonomisk kompensasjon må skriftlig meldes til oss uten ugrunnet opphold etter at du ble kjent med misligholdet. Hvis ikke, bortfaller din rett til å gjøre misligholdet gjeldende mot oss  og kravet vil avvises som for sent fremsatt. I dette ligger at dersom det ikke påvises ekstraordinære tilfeller som berettiger fristoversittelsen, vil krav som gjøres gjeldende senere enn to (2) måneder etter at reisen ble avsluttet bli avvist som for sent fremsatt.

Dersom kravet ikke imøtekommes av oss, uavhengig av grunnlaget for dette, må du ta rettslige skritt innen et (1) år etter at reisen er avsluttet, for at kravet ikke skal foreldes. Partene har med dette avtalt kortere frist enn luftfartslovens og foreldelseslovens hovedregler, jf. luftfartsloven § 10-29 og foreldelsesloven § 2. Ett års-fristen er absolutt, og suppleres ikke av foreldelseslovens øvrige regler."

Reklamasjon sendes via vår nettside:

Krav - kansellert eller forsinket flyvning

 

17.3 Krav fremlagt av tredjeparter

Dette punktet gjelder krav om erstatning i henhold til EU-forordning 261/2004.

17.3.1   Passasjerer må levere krav om erstatning direkte til Widerøes Flyveselskap AS og gi flyveselskapet 28 dager, til å besvare dem direkte før tredjepart eventuelt engasjeres for å reise krav på deres vegne.

17.3.2   Widerøes Flyselskap AS behandler ikke krav fremlagt av tredjepart dersom passasjeren ikke har fremlagt erstatningskravet direkte til flyveselskapet og gitt flyveselskapet tid til å besvare i henhold til punkt 17.3.1 ovenfor.

17.3.3   Punkt 17.3.1 og 17.3.2 ovenfor gjelder ikke passasjerer som ikke selv er i stand til å fremlegge erstatningskrav. Verge for passasjerer som ikke selv er i stand til å fremlegge slikt krav kan fremlegge erstatningskrav til Widerøes Flyveselskap AS på dennes vegne. Flyveselskapet kan be om bevis for at slik verge har myndighet til å fremlegge erstatningskrav på passasjerens vegne.

17.3.4   Passasjeren kan fremlegge erstatningskrav til Widerøes Flyveselskap AS på vegne av andre passasjerer på samme bestilling. Flyveselskapet kan kreve bevis på at passasjeren har andre passasjerers samtykke til å fremlegge erstatningskrav på deres vegne.

17.3.5   Med unntak av punkt 17.3.3 og 17.3.4 ovenfor, behandler ikke Widerøes Flyveselskap AS erstatningskrav fremlagt av tredjepart med mindre egnet dokumentasjon som beviser tredjeparts myndighet til å handle på vegne av passasjeren er vedlagt.

17.3.6   Dette punktet er ikke til hinder for at passasjerer kan konsultere juridisk rådgiver eller annen tredjeparts rådgiver før fremlegging av erstatningskrav direkte til Widerøes Flyveselskap AS.

17.3.7   I henhold til Widerøes Flyveselskap AS sine prosedyrer vil alle betalinger eller refusjoner gjøres til det betalingskortet som ble brukt ved booking av reisen eller til bankkonto til passasjeren bestillingen gjelder. Widerøe Flyveselskap AS kan kreve bevis for at bankkontoen eies av den aktuelle passasjer.

Reklamasjon sendes via vår nettside:

Send inn et krav som tredjepart på vegne av en kunde

 

Artikkel 18: Andre vilkår

Befordring av deg og din bagasje utføres også i henhold til andre gjeldende forskrifter samt våre interne vilkår som er basert på driftssikkerhet, punktlighet og passasjerservice.  Våre interne vilkår, som kan endre seg fra tid til annen, er viktige.  De omhandler blant annet befordring av mindreårige barn som reiser uten følge, passasjerer med behov for spesiell assistanse, gravide, syke passasjerer, restriksjoner vedrørende bruk av elektrisk utstyr, befordring av visse typer farlige gjenstander, forbud mot røyking og konsumering av medbragt alkohol ombord, m.m.

 

Forskrifter og vilkår angående disse forholdene kan når som helst lastes ned fra vår nettside.

Artikkel 19: Fortolkning

Artiklenes titler er satt i den hensikt å gjøre det enklest mulig å finne fram i vilkårene. Titlene skal ikke benyttes til å fortolke selve teksten.